Müslüman duruşu üzerine düşünmek

ELİF NEVA KANTARCI

Fikir ve edebiyat konusunda dostluk ve yoldaşlık yapan Yedi Hoş Adam’dan biri olan ve ömrünü İslâm davasına vakfeden merhum Mehmet Akif İnan’ın, 1978-1986 yılları ortasında Yeni Bölüm ve Ulusal Gazete üzere yayın organlarında yayınlanan yazıları biraraya getirildi ve “Mirası Kuşanmak” ismiyle İz Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Kitap, Allah’a ve onun biricik nizamı İslâm’a teslim olan Müslümanın Kur’an ve sünnet ışığında inancını ve davasını nasıl kuşanması gerektiğine, kimliğine ve kişiliğine, karşılaştığı ferdî ve toplumsal varoluş problemlerine, hizipleşme, fitne üzere insanlık hallerine, İslâm’da cemaat ruhuna ve değerine, Kur’an ve sünnet rehberliğinde asırlık mirası kuşanacak sağlam bir gençlik yetiştirmenin değerine dair İnan’ın kaleme aldığı çeşitli yazılardan oluşuyor.

“Gayrette hasbilik ve samimiyet, yalnız inanmakla mümkündür” diye kelama başlayan İnan, en büyük seferberliğin, inancı yükseltme, inceltme, şümullendirme, şuurlandırıp şekillendirme seferberliği olduğunun altını çiziyor. Dini ise, aklın mahdudiyetine dayanarak saadet için Büyük Sahib’e iltica ve teslimiyet feraseti, inanç ve aklın, mana ve hususun kardeşliği, sonsuz kurtuluşa açılan büyük bir kapı, diye tanımlıyor. Kalp gözü açık, basiretli bir mü’min olmak içinse ilim tahsil etmenin, bilmenin değerine dikkat çeken muharrir, “Önce kendi hakikatimizi, yani peygamberden peygambere geçerek Son Peygamber’de tamamlanan İlahi Nizamı bilmeye, tanımaya yönelmeliyiz. Ve sonra bütün olayları, eşyayı bu idrak ve bu bilgiyle yorumlamalıyız, çözümlemeliyiz” diyor.

DAVA ADAMI OLMAK

Mirası Kuşanmak Akif İnan İz Yayıncılık 2021 256 sayfa

İnan, Müslüman olarak vazifemizin, önümüzde sergilenen her kelamı, davranışı ve dünya görüşünü, İslam’ın getirdiği ölçülerin aydınlığında kıymetlendirmek ve karara bağlamak olduğunu hatırlatıyor ve uyarıyor, “Hangi mevzu ve davranış olursa olsun onu çözümlemede İslâm’ın bir kelamı, hali ve yanıtı yoktur sanmak insanı küfre götürür.” Çünkü Müslümanın açısının ve halinin belirli olduğunu, karşılaştığı her sıkıntıyı kendi dünya görüşünün manası, ruhu ve geleneği içinde çözmesi gerektiğini vurgulayan İnan, hakikati örten küfrü de bizi felaha eriştirecek biricik nizam olan İslâmı da düzgün bilmeliyiz diyor ve hakikat yolunun yolcusu Müslümanın, başına her ne gelirse gelsin asla ye’se kapılmaması, ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Müslümanın statükocu değil, yeni baştan inşa edici olduğunun altını çizen İnan, bizim için aslolan uygarlığımıza uygun olarak insanımızı inşadır. Zira dava beşerle kaim, insan inançla insandır, diyor. “İslâm inancının gençliğini yetiştirecek olan biziz. Kendimizden yani inananlardan diğer hiç kimse yoktur Müslüman bir gençliğin yetişmesini hedef edinen. Dinini, kitabını tanımayan bir kuşak, varlığımızın ve yurdumuzun bekçisi olamaz. Kendi çocuklarımıza, yakınlarımızın çocuklarına, kardeşlerimize İslâm’ı öğretmeye çalışıyor muyuz? Onların bu yoldaki uğraşlarını denetliyor muyuz?” diye de soruyor, İslâm’ı kendine dava edinen Müslümanlara.

ÜLKÜ MÜSLÜMAN TİPİ

Müslüman için ülkü insan tipine en hoş örneğin Rasulullah’ın eğitiminden geçen “sahabe” olduğunu belirten İnan, varlığını İslâm’a tahsis kılmanın, İslâm’ı bütün şümulüyle kavramanın, beşerî hayatın her tezahürünü İslâm’ın açısıyla görmenin ve yorumlamanın en ileri örnek ve başkanını sahabede bulacağımızı kaydediyor.

Bir Müslümanın kişisel olarak tek başına hareket edemeyeceğine, İslâm’ın cemaat olma ve birlikte hareket etme ruhuna dikkat çeken İnan, cemaatleşmenin modelini de Resulullah’ı çevreleyen sahabiler topluluğunda görmemiz gerektiğini vurgulayarak, her davranışını ve anını İslâm’la düzenlemiş, dengelemiş sahabilerin eksiksiz cemaate en hoş örnek olduğunun altını çiziyor.

Dinin ferdî bir sözleşme değil toplumsal bir tertip olduğunu vurgulayan İnan, “İslâm’ın davetine uyarak Müslüman olan fert, kendisini muhakkak bir cemaatin üyesi olarak sayacak, böylelikle dinin tümüyle uygulanışında kendini pay sahibi bilecektir. Cemaat şuuru bulunmayan Müslüman’ın İslâm’ı o kadar eksiktir ki dinin her türlü eksiklikten münezzeh olduğu hakikatine uyarak, böylelerinin İslâm’ına ‘İslâm’ dememek gerekir” diyor.

En büyük servetin insan olduğuna dikkat çeken İnan, “İhtiyacımız olan şuurlu Müslümandır. İçinde Allah sevgisi ve korkusu olan gerçek mümine muhtacız. Bütün imajların dışında ve ötesinde kendi bildirimizi diriltmenin ve kendi birliğimizi gerçekleştirmenin arbedesine koyulmalıyız. İstikametimizi inancımızın buyrukları doğrultusunda çizmek zorundayız. Bizi bütünleştirecek olan uygarlığımız ve tarihimizdir. Elimizden kaçırılan ve harcanan mirasımızı almaya ve kuşanmaya mecburuz.” diyerek 43 yıl evvel kaleme aldığı bahislerin ve konuların dün olduğu üzere bugün de hâlâ konuşup tartışageldiğimiz ana problemler olduğunu gösteriyor.