Gebelerin çoğu koronayı belirtisiz geçiriyor

Covid-19 enfeksiyonunun ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde daha ağır seyrettiği bilinse de her yaş kümesinden bireyde olduğu üzere hamilelerde de tesirli olabileceğini söz eden Bayan Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Özçer, hamilelerde Covid-19 enfeksiyonunun ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk üzere hafif semptomlardan zatürre, akut respiratuar distress sendromu, böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği üzere ileri ağır bakım gereksinimi doğuran ağır semptomlar formunda klinik belirti verebileceğini söyledi.

Ateş ve öksürük daha az

Covid geçiren hamilelerde, hamile olmayan Covid hastalarına nazaran daha az oranda ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomları oluştuğunu kaydeden Op. Dr. Levent Özçer, şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan araştırmalar sonucunda Covid müspet olarak doğuma gelen hamilelerin yaklaşık yüzde 87,9’sinin asemptomatik iken yüzde 12.1’inde semptomatik olabildiği gösterilmiş. Asemptomatik hadiselerdeki hamilelerin semptomlarının şiddeti ise hamile olmayanlarla emsal çıkmıştır. Gebelikte maternal bağışıklık sisteminin bir ölçü baskılı olması, teneffüs mukozasında ödem, diyafram elevasyonu, oksijen tüketiminin fazla olması nedeniyle hamileler teneffüs yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır ama elimizdeki yeni bilgilere bakıldığında hamilelerde Covid-19 enfeksiyonu olağan popülasyonla karşılaştırıldığında klinik seyir açısından manalı bir fark saptanmamıştır.”

Burundan ya da ağız ve yutağa ilişkin bölgelerden alınan sürüntüde ‘revers transkriptaz polimeraz zincir tepkisi (RT-PCR)’ ile Covid-19 virüsünün saptanabildiğinin altını çizen Op. Dr. Levent Özçer, “Mümkünse alt teneffüs yollarından alınacak örneklerle virüsü saptama ihtimali daha yüksektir. ELISA ya da IgM/IgG saptayan süratli antikor testleri üzere serolojik testler de RT-PCR dışında kullanılan teşhis yöntemleridir” biçiminde konuştu.

Hamilelerde akciğer bulgularını kıymetlendirmek için ise akciğer grafisi ve düşük doz akciğer tomografisinin gerekli görüldüğü durumlarda kullanılabileceğini söyleyen Op. Dr. Levent Özçer, her iki metodun de batının kurşun plakalarla korunarak gebelikte kullanılabileceğini belirtti.

Hamilelerde hadiselerin yüzde 85’inde akut periyotta akciğer bulguları olabileceğini, ağır olmayan olaylarda tomografide rastgele bir bulguya rastlanmayabileceğini vurgulayan Op. Dr. Levent Özçer, RT-PCR testi negatif olan kuşkulu hadiselerde tomografideki Covid-19 enfeksiyonunu düşündüren bulguların öbür viral enfeksiyonlarda da bulunabileceği konusunun da unutulmaması gerektiğini tabir etti.

Op. Dr. Özçer, Covid-19 enfeksiyonundakine benzeri akciğer tomografi bulguları ile kendini gösteren hastalıklara karşı ayırıcı teşhis yapılması teklifinde bulundu.

Düşük riski ile ilgili bir delil yok

Hastalığın çok yeni olması ve hususla ilgili literatürün kısıtlı olması nedeniyle dataların yetersiz olduğunu belirten Op. Dr. Levent Özçer, “Covid-19’lu hamilelerde düşük ya da erken gebelik kaybının arttığına dair rastgele bir bulgu yoktur. SARS ve MERS enfeksiyonlarının da düşük ve erken gebelik kaybı üzere komplikasyonlarla bağlantı içinde olmaması bu hipotezi güçlendirmektedir” formunda konuştu.

Op. Dr. Levent Özçer, sezaryen doğum planlanmış olup da Covid-19 olumlu olduğu bilinen hamilelerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

“Bu hasta kümesinde şayet anne karnındaki bebeğin durumu, doğumun geciktirilmesi için bir pürüz teşkil etmiyorsa ve doğum inançlı bir biçimde ertelenebiliyorsa, hastanın gerek doğum esnasında ya da sonrasında sıhhat işçisine gerekse yeniden doğum sonrası devirde bebeğine olabilecek bulaştırıcılığı göz önünde bulundurarak doğum uygun bir vakte ertelenmelidir. Lakin belirtilen faktörler doğumun ertelenmesine müsaade vermiyorsa gerekli gözetici tedbirler sağlanarak doğum gerçekleştirilmelidir” dedi.

Kuşkulu ya da teşhis almış Covid-19 hamilelerin takibinin farklılık göstereceğini belirten Op. Dr. Levent Özçer, şunları söyledi:

“Şüpheli ya da mümkün hadiseler izole odalarda, tanısı mutlaklaşmış hadiseler ise negatif basınçlı odalarda takip edilmelidir ve bu tedavi 3. basamak hastanelerde yapılmalıdır. Birçok sıhhat kuruluşunda negatif basınçlı oda sayısı az olduğundan bu üzere durumlarda kritik olan hastalar için ağır bakım ünitelerindeki negatif basınçlı odalar kullanılabilir. Sancı şikayeti ile başvuran kuşkulu Covid durumlarında ise hasta izole odaya alınmalı ve Covid semptomlarının varlığı ve şiddeti enfeksiyon uzmanını da içerecek biçimde multidisipliner olarak değerlendirilmelidir. Bu üzere durumlarda annenin ateş ölçümü, dakika teneffüs sayısı, ve oksijen satürasyonu takip edilmelidir. Fetüs ise daima elektronik fetal monitörizasyonla takip edilmelidir. Şayet etkin doğum hareketi başlamışsa mümkünse hastanın takibi birebir izole odada devam etmelidir. Fakat takipler sırasında hastanın faal doğum hareketinde olmadığı anlaşılırsa da hasta tekliflerle meskene gönderilebilir.”

Akut hastalık devrindeki bir hamilenin takip ve tedavisinin hamile olmayanlarla emsal olduğunun altını çizen Op. Dr. Levent Özçer, “Ancak her ne kadar bugüne kadar Covid-19’un fetüs üzerine bariz bir tesiri gösterilmemiş olsa da, hastalığın doğal seyri ve gebelik üzerine tesirleri şimdi tam olarak bilinmemektedir” sözlerini kullandı.

Op. Dr. Özçer, koronavirüs salgını boyunca gebelik takibinin hem annenin hem de çocuğun sıhhati açısından kıymet arz ettiğini ve gerekli tedbirler alınarak denetimlerin aksatılmaması gerektiğine dikkat çekerek kelamlarını noktaladı.